Технически показатели

За пречистване на отпадъчни води не трябва да се използват методи нарушаващи структурата на водата и променящи нейната биологическа активност. Пречистените отпадъчни води по своите свойства трябва да се доближават до природните.

В основата на технологията "БИОТАЛ" е заложена концепция, различна от класическата, а именно: да се пречистят отпадъчни води и да се преработят продуктите от пречистването до състояние на продукти за потребление:

           - пречистена вода, годна за вторично използване;

           - органично-минерален тор под формата на стабилизирани и уплътнени излишни активни утайки.

      Добре пречистените отпадъчни води решават частично и проблема с водоснабдяването, тъй като те могат да се използват за технически цели.

      Отделените от системата стабилизирани и уплътнени излишни активни утайки са отличен органично-минерален тор. Отчитайки особената специфика при работата на малките пречиствателни инсталации функциониращи в условия на висока неравномерност на хидравличните и органични натоварвания, 

изменение на състава и свойствата на вливащите се отпадни води, инженерните решения при разработването на "БИОТАЛ" са били насочени, преди всичко, към осигуряването на високо качество на пречистените води и устойчива работа при неголеми капиталовложения и разход на енергия.
 

Технически показатели  на ИПБОВ "БИОТАЛ"
Показатели Вход Изход Норматив (съгласно Наредба №6 на МОСВ)
без доочистка с доочистка
БПК5
mg/l O2
390 5 - 7 3 25
ХПК
mg/l O2
480 50 25 125
Неразтворени в-ва
mg/l
220 5 - 8 3 35