Предимства

Инсталациите са напълно автоматизирани, чрез блок за автоматично управление и поддръжка на технологичните параметри на процеса на пречистване на отпадъчната вода с програмируем контролер, вследствие на което не се изисква постоянен обслужващ персонал.Има възможност за дистанционен мониторинг.

​В резултат на поцеса на пречистване на изхода на  Инсталацията се получават два крайни продукта, готови за непосредствено крайно потребление:

             - пречистена вода, годна за вторично използване;

             - органично-минерален тор под формата на стабилизирани и уплътнени излишни активни утайки.

         Технологията на пречистване е разработена по такъв начин, че по време на работа не се отделят метан и сероводород, благодарение на което, неприятните миризми отсъстват на всички етапи от пречистването на отпадъчните води, което пък позволява системата да се монтира в непосредствена близост до обслужвания обект.

         Системите са напълно автоматизирани, чрез блок за автоматично управление и поддръжка на технологичните параметри на процеса на пречистване на отпадъчната вода с програмируем контролер, вследствие на което не се изисква постоянен обслужващ персонал.Има възможност за дистанционен мониторинг.   

         Осигурена е аварийна сигнализация при следните случаи:

             - Изключване на електроенергията;

             - Излизане от строя на кой да е от агрегатите;

             - Запълване на приемната камера с груби нечистотии.

         При изключване на електроенергията, Инсталацията в първото денонощие изтласква от своя обем по-рано пречистената вода. След това тя започва да функционира, като многостепенен утаител, осигурявайки пречистването на отпадъчните води от мазнини и плаващи нечистотиии  - главните врагове на всички дренажни системи. При възтановяване на електроенергията системата отново преминава в нормален режим на работа. 

       Чрез управляеми еърлифтове, Инсталацията създава акумулиращ обем, осигуряващ приемането на залпово вливане на отпадъчни води, което позволява избягването на изливане на изхода на неочистени води. По този начин се осигурява съблюдаването и на най-строгите изисквания, предявявани към малогабаритните Инсталации.

        Обезводняването на излишните утайки се извършва без флокуланти, а излишната вода от утайките се връща в приемната камера на Инсталацията.

        Има възможност за монтиране на автоматизиран блок за механично пречистване на входящата отпадъчната вода.   

        При по-високи изисквания към качеството на пречистените води, системата може да се оборудва с блок за ултравиолетово обеззаразяване, с блок за дезинфекция и със самопромивен филтър, като водата от промивката се връща в приемната камера.

       За сметка на особеностите на технологичния процес, Инсталацията задържа в себе си постъпващите води с високи концентрации на химически вещества (като хлор, манган и др.), използвани за промивка на Инсталациите за пречистване на питейна вода, което позволява системата да се използва във високотехнологични системи за водоснабдяване и канализация.

      Благодарение на новите технически решения, високата си надеждност и продължителен срок на експлоатация, Инсталацията работи дълго и качествено с малки разходи на електроенергия, като осигуряват качественно пречистване на отпадъчните води, независимо от променливите им параметри на входа, както по дебит, така и по време и състав.