Особенности при експлоатация и поддръжка

При отсъствие на  входящи отпадъчни води в Инсталацията, тя автоматично преминава в първи (след 1 час), втори (след 24 часа) и трети (след 168 часов) икономичен режим. Това позволява значително да се понижи разхода на електроенергия и да се удължи срока на живот на оборудването.

       Инсталацията автоматично преминава във форсиран режим на работа при залпово постъпване на отпадъчни води в количества, превишаващи проектните величини. Това се обезпечава от автоматика, която мигновенно превежда работата на СБР реактор №3 в режим на утаяване с последващо изпомпване на пречистените отпадъчни води в утаителя. При това последния СБР реактор №3 започва да работи в режим на утаител, а СБР реактор №1 и СБР реактор №2  - в режим на аерационни резервоари с прекъсваща аерация. В този период новопостъпващите отпадъчни води се събират в акумулиращите обеми, образувани при сработването на управляемите еърлифтове в първите СБР реактори. Това възпрепятства попадането на недостатъчно пречистени отпадъчни води в утаителя. Акумулиращите обеми позволяват на инсталацията да се справи с залпово постъпващи Отпадъчни води (до 25 % от денонощния разход). 

Азотът и фосфорът са едни от основните замърсители в отпадъчните води. В Инсталация е възможно създаването на условия за едновременно отделяне на азота и фосфора по биологичен път.  За това е необходимо да се осигури редуването на условия за деокисляване и окисляване на утайки с възраст повече от 25 денонощия. Предвид малките обеми на Инсталацията и невъзможността да се съвместят условията за живот на аеробните и анаеробните микроорганизми от активните утайки създаването на анаеробни зони е нецелесъобразно. По - ефективно е да се редуват режимите на  окисляване и редукция в процеса на обработка на отпадъчните води. При тези условия се развиват факултативни микроорганизми, активно участващи, както в аеробните така и в анаеробните процеси на пречистването. Благодарение на това  в Инсталацията  ефективно се отделят азота и фосфора. В Инсталацията е реализирана саморегулираща се хидро - пнeвматична система, осигуряваща циркулацията на утайка между отделните зони с интензивност съответстваща на количеството постъпваща отпадъчна вода. Инсталацията позволява да се правят корекции в степента на рециркулация на утайките и количеството на разтворения кислород във всяка зона поотделно.  Отделянето на азота чрез денитрификация предвижда дълбока нитрификация на амониевия азот и наличието в отпадъчните води на лесно окисляеми органични вещества. За осъществяване на ефективна денитрификация е необходимо наличието на определено съотношение на БПК, нитрити, нитрати, лесно окисляем субстрат и определено количество на разтворения кислород. Поддържането на оптимално съотношение на тези показатели е невъзможно, особено в условията на рязко променливи колебания по отношението на количеството и състава на постъпващите отпадъчни води. В Инсталацията се осъществява рециркулация между зоните даже в периодите, когато не постъпват отпадъчни води. Благодарение на това, сместа утайки с постоянно менящи се показатели многократно попада в една и съща зона и в крайна сметка се получава ефективна денитрификация. Заради това, че нитритите и нитратите, постъпващи с обратно връщаните утайки, попадат в аноксични, а не в анаеробни условия, те не се редуцират до амониев азот.

Изземването на фосфора по биологичен път става основно благодарение на отделянето на излишните утайки, в които той се натрупва чрез РР- бактерии. В обикновенните утайки се съдържа 1,5 - 2% фосфор, а в утайки периодично обработвани в кислородни и безкислородни условия фосфорът се натрупва в РР- бактерии в големи количества ( 6 - 8 % ). Излишните активни утайки в Инсталацията се отделят автоматично от аеробната зона, защото фосфора натрупан в РР - бактерии в аеробната зона, попадайки в безкислородни уславия, преминава в разтворено състояние. Освен това, натрупването на голямо количество активни утайки в системата може да доведе до вторично замърсяване на водите

При завишени изисквания за отстраняване на фосфора, се извършва химическото му доотстраняване чрез дозиране разтвор на коагулант.

Предвид голямата възраст на утайките (повче от 25 денонощия) и съответствено неговата силна минерализация, обезводняването на излишните утайки протича без добавянето на флокуланти. В пречистените от Инсталацията води, количеството на азота и фосфора, зависи също така от изнасянето на малки частици активни утайки от утаителя. В Инсталацията е предвиден утаител, задържащ дребните утайки, а  специален еърлифт осигурява тяхното прехвърляне на входа на Инсталацията.

Експлоатация на Инсталацията в зимно време.

Инсталацията е предназначена основно за пречистване на битово - фекални води, температурата на които е достатъчна за биологическо пречистване. Освен това, процеса на биологическо пречистване е съпроводен с отделяне на топлина, а и въздуха в компресора свивайки се, се нагрява, като допълнително затопля утайките в системата.

Работа на Инсталацията при изключване на електрозахранването.

При този случай се запълват акумулиращите обеми и пречистените отпадъчни води постепенно се изтласкват от системата. При това, инсталацията работи като петстепеннен утаител, качественно задържащ мазнини и плаващи частици, като по този начин предпазва дренажните полета от затлачване. Дори при дълго отсъствие на електрозахранване, след неговото възстановяване системата за няколко дни възстановява своята нормална работа без някакви допълнителни мероприятия. 
Поддръжка на Инсталацията

За да се избегне здръстването на грубата решетка, което може да предизвика препълване и нарушение в работата на Инсталацията, абсолютно се забранява изхвърлянето в канализацията на груби неразтворими отпадъци (обелки от зеленчуци, пластмасови опаковки, парцали и други такива).

Не се препоръчва изключването на Инсталацията за повече от 2 часа.

За да се провери състоянието на Инсталацията трябва веднъж месечно:
  • да се проверява грубата решетка . Ако тя е запълнена с груби отпадъци, които са постъпили заедно с мръсната вода, трябва да се почистят и  изхвърлят на боклука.;
  • да се вземе утайкова смес от аерационната зона при работа на съоръжението във фаза на аерацията в стъклен съд и да се остави да се утаи за 15 минути. Ако утаилата се за това време утайка е повече от 25 % от първоначалния обем, на блока за автоматични управление Mitsubishi трябва да се коригира времето за изпомпване на излишната активна утайка според инструкцията.
Веднъж на три месеца почиствайте с прахосмукачка филтъра на компресора, разположен под капака, който се сваля като се вдигне нагоре. 

Веднъж на шест месеца проверявайте състоянието на електродите на датчика за ниво. При обрастване на краищата на електродите свалете фиксатора на датчика, извадете електродите от водата и с остър метален предмет, например нож, почистете налепите по краищата на електродите и поставете датчика за нивата на мястото.

След 2-3 години работа на Инсталацията, дъното на първия реактор трябва да се почисти с помпа от пясък. Количеството на пясъка не е голямо. 

След 3-4 години работа трябва да се смени мембраната на компресора. 

След 8-10 години работа трябва да се проверят аерационните елементи и при необходимост за се сменят мембраните им.