Описание на Технологията БИОТАЛ от 8 до 1000 м3/дн.

Технологична схема на пречистване на ИПБОВ "БИОТАЛ" от 8 до 1000 м3/дн.

Технологията "БИОТАЛ" включва осем зони на обработка на отпадъчните води: 1.механична решетка за задържане на грубите неразтворими отпадъци; 2. приемна камера -денитрификатор (ПК-Д); 3. първи биореактор (BR-1); 4. втори биореактор (BR-2); 5. реактор SBR-3; 6. аеробен биофилтър; 7. ламелен утаител; 8. контактен резервар; (В системите „Биотал BG” - зоните от - 6. до 8. - са обединени в едно съоражение  6. - (ЛУ-БФ-КР))  и две зони за обработка на излишната утайка: 9. аеробен стабилизатор за излишна утайка; 10. устройство за обезводняване. 
Отпадъчните води постъпват в системата през решетка, където се задържат грубите и неразтворими отпадъци. После навлизат в приемната камера - денитрификатор, работеща в режим на SBR(ректор с прекъсната аерация), като буфер - усреднител, приемащ неравномерните залпове на постъпващите отпадъчни води, и като денитрификатор първа степен. В ПК-Д се намират: сомочистващи се решетки (важи за малките системи при които е нерентабилно комплектоването с автоматизирани механични решетки) - мрежи, с двустранно аериране за задържане и раздробяване на дребните отпадъци, аерационна система и система за разбъркване, електродни датчици за ниво, и помпи за препомпване в BR-1 . Постъпващите в ПК-Д отпадъчни води се смесват с възвратните активни утайки от SBR-3, съдържащи нитрити и нитрати. В условията на режима “Разбъркване” протича процеса денитрификация с двоен ефект - денитрификация с освобождаване на газообразен азот и окисление на постъпващите органичните замърсявания от кислорода иззет от нитритите в процеса на денитрификацията. В ПК-Д автоматично се поддържа необходимата концентрация на активната утайка,  чрез регулиране на височината на фиксиране на подаващите, предварително пречистената вода,  помпи от ПК-Д в BR-1.  Тези помпи, прехвърляйки сместа от отпадъчни води и активна утайка в  BR-1, след преминаване на ПК-Д в режим на утаяване едновременно изпомпват излишните активни утайки до нивото на засмукване, на което те са настроени.  Настройването на нивото на подаващите помпи, се извършва в периода на наладка и с него се задава необходимата концентрация на активната утайка в ПК-Д. Предварително пречистените в ПК-Д отпадъчни води, след цикъла на утаяване, (контролера автоматично изключва аерацията и разбъркването в ПК-Д преди сработване на подаващите помпи) с подаващите помпи се препомпват в BR-1 изтласквайки сместа от активна утайка в BR-2  и съответно от BR-2 в SBR-3. Реактара BR-1 е свързан хидравлически с отвор, разположен под нивото на повърхността на водата с реактор BR-2. Реактор BR-2 периодично, при повишаване на нивото на водата в него, (това става при включване на подаващите помпи в ПК-Д към BR-1) хидравлически се свързва с SBR-3, чрез преливник, настроен на нивото на водата в BR-2  когато подаващите помпи са включени. В BR-1 и BR-2 циклично се осъществява аерация и разбъркване, с рециркулация на активна утайка между тях, като аерацията в  BR-1, (регулирана чрез крановете на въздуховодите) се провежда с минимална интензивност (О2 се поддържа около 0,5 мг/л), за осигуряване в него на условия за денитрификация втора степен, даже при периода на аерация в BR-1 и BR-2. В реактор BR-1 ефективно протича процес на нитрификация втора степен, тъй като в  BR-2 протича нитрификация първа степен и възвратните активни утайки от BR-2 в BR-1 съдържат достатъчно количество нитрити и нитрати а в BR-1 има все още достатъчно количество лесно окисляема органика.  След обработката на отпадъчните води в BR-1 и BR-2, те се изтласкват, както бе описано по - горе, при включването на подаващите помпи в ПК-Д, от BR-1 в BR-2, през отвора между тях, под водното ниво и от BR-2 в SBR-3 чрез преливника по горно ниво, тъй като при сработване на помпите нивото на водата в BR-1 и BR-2 се повишава. През целия период на аерация в SBR-3 се осъществява възвратна рециркулация на активна утайка от него към  BR-1 , а в края на цикъла на запълване на SBR-3, активна утайка от него се прехвърля в ПК-Д. Реактор SBR-3 отначало работи като аеробен биореактор, където протичат процеси на окисляване на трудно окисляемите органични съединения и втора степен на нитрификация, а след това при изключването на аерацията и еърлифтовете, започва да работи като вторичен утаител. В SBR-3 протича последователно аерация, утаяване и последващо декантиране, чрез управляемия сифон на пречистените отпадъчни води в ЛУ-БФ-КР и екстракция на излишната активна утайка от SBR-3 в аеробния стабилизатор, с последващо подаване на уплътнената стабилизирана аеробно утайка към обезводняване. По време на аерацията в SBR-3 протича аерация в централната част на БФ (биофилтъра), по този начин се създава еърлифтен ефект в клетъчния пълнеж, довеждащ до циркулация на доочистваните отпадъчни води и процеса протича по следния принцип: в тези клетки в които попадавъздуха, за сметка на еърлифтния ефект се създава поток на водата нагоре, а в тези , в които не попада въздух - надолу. Пластмасовия пълнеж на биофилтъра е покрит с биофилм и тази част в която попада въздух работи в аеробна среда - доокислява трудноокисляемата органика, а клетките  в които не попада въздух - работят като денитрификатор трета степен. Пречистените отпадъчни води излизащи от SBR-3 се изпускат в долната част на утаителя (ЛУ-БФ-КР), след прекратяване на аерацията в биофилтъра и екстракцията на утайките от дъното но биофилтъра. Пречистените в биофилтъра отпадъчни води изтластани отдолу - нагоре преминават през ламелите на пластмасовия пълнеж и в този период   (ЛУ-БФ-КР) работи като тънкослоен, ламелен утаител.  По такъв начин се обезпечава задържане на неразтворени вещества няколко пъте по - вече отколкото при обикновен утаител. При необходимост от дезинфекция, в системата на  ЛУ-БФ-КР се подава дезинфектант (Натриев хипохлорид). Тогава БФ биофилтъра престава да функционира.
Обезводняването на излишните утайки се извършва без флокуланти, а каловата вода се връща в приемната камера на инсталацията.  Излишният прираст на утайки се изважда от СБР реактор №3 и постъпва в аеробен стабилизатор - резервоар за излишни утайки, където се извършва уплътняването им. 

 Пречистената отпадъчна вода, сe обеззаразява с разтвор на натриев хипохлорит, само при предписание на санитарно - хигиенните органи.