Описание на Технологията БИОТАЛ от 1,5 до 7 м3/дн.

1 - Груба решетка за задържане на грубите отпадъци; 
2 - СБР реактор №1; 
3 - СБР реактор №2; 
4 - СБР реактор №3; 
5 - Утайтел; 
6 - Аеробен стабилизатор за  излишна утайка; 
7 - Инсталация за обеззаразяване на водата;  
8 - Аератори; 
9 - Подаващ Еърлифт за утайки; 
10 - Еърлифт за рециркулация на утайка; 
11 - Еърлифт за отделяне на излишната утайка; 
12 - Еърлифт за отделяне на утайката от утайтеля; 
13 - Сифонен еърлифт за изпомпване на пречистена отпадъчна вода;
 14 - Датчик за ниво;

Отпадъчните води постъпват в решетката за задържане на грубите отпадъци, където се подлагат на интензивна аерация, раздробяваща значителна част от тях (като тоалетна хартия и др.). Водата освободена от груби отпадъци, се стича в СБР реактор №1, където се подават и част от възвратните утайки от СБР реактор №3 чрез еърлифт (10), утайка от утайтеля и пяна изтласкана при препомпване на пречистената отпадна вода. В СБР реактор №1 отпадната вода, частично се пречиства биологически, подлагайки се многократно на циклично повтаряща се аерация и размесване при дефицит на въздух, благодарение на което, тук също така протича и процес на денитрификация при наличие на нитрити и нитрати, постъпващи с възвратните утайки и лесно окисляемата органика влизаща с пресните отпадъчни води.

Сместа преминала обработка в СБР реактор №1, преминава на самотек в СБР реактор №2, където от еърлифт (10) постъпва другата част от възвратните утайки, което позволява да се предпазят тази част от утайките от негативното въздействие на постъпващите в системата токсични вещества. В СБР реактор №2 също така се изтласква пяната от СБР реактор №3, в момента на изпомпване на утайки в СБР реактор №3 от еърлифт (9). В СБР реактор №2 аналогично с СБР реактор №1 сместа от утайки се подлага многократно на циклично повтарящи се аерация и размесване. Тъй като в СБР реактор №1 се окислява повече от 50 % от органиката, в СБР реактор №2 започва процес на     нитрификация. Тъй като в СБР реактор №2 както и в СБР реактор №1 с възвратните утайки постъпват нитрити и нитрати, то тук паралелно протичат два процеса - нитрификация и денитрификация. В процеса на окисляване на органиката процеса на нитрификация започва да доминира. Частично очистената смес от СБР реактор №2 се прехвърля от еърлифт (9) в резервоар №3, при това протича продухване и на газове (въглероден двуокис и др.) образувани в процеса на пречистване на Отпадъчните води СБР реактор №1 и СБР реактор №2 , а също така и насищане на утаечните смеси с кислород от въздуха. Предвид ниското съдържание на органика в СБР реактор №3, тук протича основно окисляване на трудно окисляемата органика и нитрификация. Процеса но пречистване се управлява така, че окисляването на амонячния азот да става преимуществено до нитрити ( редокс - потенциал - до 100), което позволява да се проведе по - бързо и ефективно денитрификацията (веригата на редукция на нитритите до газообразен азот в този случай е по - къса от колкото при нитратите). ). В СБР реактор №3 аналогично на СБР реактор №1 и СБР реактор №2 сместа от утайки се подлага многократно на циклично повтарящи се аерация и размесване, освен това тук протича и утаяване с последващо изпомпване на пречистени отпадъчни води от еърлифт (13) в утаителя. Едновременно с изпомпването на пречистени отпадъчни води в утаителя от еърлифт (13) , еърлифт (12) изпомпва утайките от утаителя в СБР реактор №1. Пречистените Отпадъчни води се отвеждат от системата.
 В Инсталацията са осъществени пет фази на обработка на отпадъчните води: 

            - разбъркване с дефицит на въздух : осъществява се и в трите СБР реактора чрез периодично, кратковременно (така, че кислорода в утаечните смеси да не превишава 0,5 мл/л) включване на аераторите. В периода на кратковременното включване на аераторите протича и рециркулация на утаечните смеси между трите реактора. Периода на включено състояние и периода на покой се задават при наладката на автоматиката.; 

            - аерация на утайковите смеси: протича аерация във трите СБР реактора с едновременна рециркулация на утаечните смеси между СБР реакторите. В предните цикли управляемия еърлифт (9) е понижил нивото в СБР реактор №1  и СБР реактор №2  , като по този начин е създал първи и втори акумулиращи обеми. В тези обеми се събират новопостъпващите в системата отпадъчни води в периодите на преминаване на системата през фазите на разбъркване, аерация и изпомпване на пречистените отпадъчни води и излишните утайки. От своя страна управляемия еърлифт (13), във фазата на изпомпване на пречистените отпадъчни води, водопонижава нивото на водата в СБР реактор №3, създавайки по този начин, трети акумулиращ обем. Всичките тези три формирани акумулиращи обема, събират новопостъпващите отпадъчни води, при преминаване на системата във фази на разбъркване и аерация. Благодарение на тези акумулиращи обеми, утаечната смес не попада в утаителя до тогава, докато не премине процеса на утаяване в СБР реактор №3, след което пречистените отпадъчни води се изпомпват, чрез еърлифт (13) в утаителя. 

            - утаяване : през тази фаза, всички елементи са изключени. СБР реактор №3 преминава в режим на работа като вторичен утаител, а новопостъпващите отпадъчни води се събират в акумулиращите обеми на СБР реактор №1 и СБР реактор №2.

            - изпомпване на пречистените отпадъчни води: през тази фаза става изпомпване на пречистените отпадъчни води чрез еърлифт (13) от СБР реактор №3 в утаителя, при което протича аерация в СБР реактор №1 и СБР реактор №2.

            - изпомпване на излишните утайки: тази фаза е съвместена с началото на фаза - изпомпване на пречистените води, но е по-кратка във времето. Изпомпването на излишните утайки става чрез еърлифт (11) към аеробен стабилизатор за  излишна утайка. 

 

Пречистената отпадъчна вода, сe обеззаразява с разтвор на натриев хипохлорит, само при предписание на санитарно - хигиенните органи.