Автоматика

Автоматиката на Инсталацията осъществява шест прави и три обратни връзки :
- прави връзки :
- управлението на компресорите;
- управление на подаващи помпи (ако има такива);
- управление на електромагнитния клапан за изпомпване на пречистени отпадъчни води;
- управление на електромагнитния клапан за отделяне на излишните утайки от СБР реактор №3;
- управление на електромагнитния клапан за аерация в СБР реактор №3;
- управление на дозаторна помпа за дезинфекция (ако има такава);
- обратни връзки :
- приемане на сигнала от датчика за ниво (14), превключващ Инсталацията в първи (след 1 час), втори (след 24 часа) и трети (след 168 часа) икономични режими на работа;
- приемане на сигнала от датчика за ниво, превключващ Инсталацията във форсиран режим на работа при постъпване на отпадъчни води , в количество превишаващо разчетното;
- приемане на сигнал от датчика за ниво за изключване на подаващата помпа (ако има такава);

Инсталацията е  напълно автоматизирана, чрез блок за автоматично управление и поддръжка на технологичните параметри на процеса на пречистване на отпадъчната вода с програмируем контролер, вследствие на което не се изисква постоянен обслужващ персонал. Той позволява да се оптимизира работния процес и от гледна точка на разходите на електроенергия и разхода на работен ресурс на елементите, по - специално осигурява последователно автоматично превключване на Инсталацията в първи, а след това във втори и трети икономичен режим на работа, при отсъствие на приток на отпадъчни води, и във форсиран режим - при постъпване на отпадъчни води, в количество по-голямо от разчетното. 
На дисплея на контролера се изобразява актуалното състояние на работата на ПСОВ - в каква фаза на пречистване на отпадъчните води се намира тя в дадения момент (икономичен, нормален или форсиран). Има възможност за дистанционен мониторинг. 

Блок за управление с контролер Mitsubishi