ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВОТО

Декларация на Ръководството
 
 Ръководството на „БИОТАЛ БЪЛГАРИЯ” ООД декларира, че се стреми да постигне оптимални условия за ефективно и ефикасно управление на Системата за управление на качеството, разработена в съответствие с изискванията на стандарт БДС EN ISO 9001:2015.
Основна цел за нейното разработване и внедряване е желанието на Ръководството на Дружеството да подобрява непрекъснато способността си да реализира качествено изграждане и монтаж на инсталации за пречистване на питейни и битови отпадъчни води, производство и монтаж на резервоари, производство на пластмасови изделия.
Системата за управление на качеството и произтичащите от нея правила и отговорности се прилагат от всички отговорни длъжностни лица на Дружеството.
Аз, в качеството си на Управител на „БИОТАЛ БЪЛГАРИЯ” ООД съм отговорен за постигането на работна атмосфера, допринасяща за постоянното усъвършенстване и запазване на натрупаният опит на Дружеството.

​Политика по качеството
 
   Политиката по качество на „БИОТАЛ БЪЛГАРИЯ” ООД е ориентирана към удовлетворяване на изискванията и очакванията на клиентите, чрез компетентно и качествено изпълнение на поетите ангажименти от страна на всички отговорни служители.

   „БИОТАЛ БЪЛГАРИЯ” ООД се стреми да спазва действащите нормативни и стандартизационни изисквания, специфични за реализираните от Дружеството дейности.

   „БИОТАЛ БЪЛГАРИЯ” ООД се стреми да предлага конкурентни продукти и услуги с високо качество, гарантиращо съществуването и просперитета на дружеството.

Фирмената политика по качеството на „БИОТАЛ БЪЛГАРИЯ” ООД е насочена към изграждане на трайно партньорство с клиентите и засилване на пазарните позиции, чрез непрекъснато подобряване на предлаганите продукти, въвеждането на модерни материали, техника и технологии в строителството, осигуряване на високо-квалифицирано техническо ръководство, спазване  на технологичната дисциплина и правилата за безопасност на труда и всички нормативни изисквания.

За изпълнение на декларираната Политика по качеството, Ръководството на „БИОТАЛ БЪЛГАРИЯ” ООД дефинира следните стратегически цели по качеството:
Удовлетворяване на изискванията и очакванията на клиентите, изпълнявайки поетите към тях ангажименти по отношение на качеството на предлаганите продукти и услуги;
Управление на реализираните процеси по начин, гарантиращ крайното качество на продукта/услугата;
Синхронизиране на взаимно свързаните процеси във времето и пространството;
Стимулиране на екипната работа и постоянно повишаване на квалификацията на нашите служители;
Обезпечаване на процесите с необходимите ресурси (материални, човешки, финансови, информационни), за осигуряване на тяхното качествено и ритмично изпълнение;
Установяване, поддържане и развитие на взаимноизгодни отношения с доставчици и подизпълнители;
Работа със съвременни технологии и методи за постигане на конкурентоспособност на фирмата.